Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (ek–1 gizlilik politikası) oluşan işbu Şöregel Peynircilik üyelik sözleşmesi (bundan böyle “üyelik sözleşmesi” olarak anılacaktır), Şöregel Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri(bundan böyle Şöregel Peynircilik olarak anılacaktır) ile www.karssarkuterim.com sitesine işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan üye arasında, üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. Maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.

Tanımlar

Şöregel Peynircilik: Şöregel Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri

Üye: Site ‘ye üye olan ve site ‘de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, sitedeki ürünlere yorum yapan gerçek veya tüzel kişi.

Kullanıcı(lar): Site ‘ye çevrimiçi (online) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);

Site: www.karssarkuterim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Satıcı(lar): satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının site üzerinden kullanıcılara ve üyelere liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla Şöregel Peynircilik ılı satıcı sözleşmesi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler);

Şöregel Peynircilik hizmetleri (kısaca “hizmet”): üyeler’ in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Şöregel Peynircilik tarafından, site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Sözleşmenin konusu ve kapsamı

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, site ‘de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma kurallarını, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Şöregel Peynircilik tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyelik ve hizmet kullanımı şartları

Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden veya sitedeki ürünlere yorum yapmak suretiyle, üye olmak isteyen kişi tarafından site ‘ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Şöregel Peynircilik tarafından kayıt işleminin onaylanması ılı tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Tarafların hak ve yükümlülükleri

5.1 üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve site ’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve kullanıcılar ılı üçüncü şahısların haklarının ıhla edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şöregel Peynircilik ‘in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şöregel Peynircilik ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Üyeler ’in Şöregel Peynircilik tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) Güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyeler ‘in sorumluluğundadır. Üyeler ’in, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyeler’ in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şöregel Peynircilik ‘in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4 üyeler, Şöregel Peynircilik ‘in yazılı onayı olmadan, üyelik sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.5 Şöregel Peynircilik, üyeler’ in site ‘de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ılı ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır. Şöregel Peynircilik, üyeler’ in üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek hizmetler de sunabilir. Şöregel Peynircilik tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni hizmetler Şöregel Peynircilik tarafından, ilgili hizmet ’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından üyelere duyurulur.

5.6 Şöregel Peynircilik ‘in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler ‘in, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye, Şöregel Peynircilik ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ılı gerekse de başka yollarla Şöregel Peynircilik ılı doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöregel Peynircilik, üyeler’ in üyelik sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7 Şöregel Peynircilik, site ‘de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri üyeler ve siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şöregel Peynircilik, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.8 Şöregel Peynircilik, site ‘de yer alan üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.9 üyeler; site üzerinden erişim verilen ürünlerin satışının gerçekleşeceği satıcılara ait internet sitelerinde, satıcılar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı Şöregel Peynircilik ‘in, Şöregel Peynircilik çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10 üyeler; siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-mail göndermesini kabul eder. Sitedeki ürünlere yorum yazan kullanıcıların e-mail adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı www.karssarkuterim.com’da saklı olup üye, www.karssarkuterim.com’dan e-mail almayı kabul etmiş sayılmaktadır.

Gizlilik politikası

Şöregel Peynircilik, üyelere ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin ek-1 gizlilik politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Şöregel Peynircilik, üyelere ait gizli bilgileri, üyelik Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.

Diğer hükümler 7.1. Fikri mülkiyet hakları

A) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “Şöregel Peynircilik ‘in telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Şöregel Peynircilik ‘e aittir ve/veya Şöregel Peynircilik tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, hizmetleri, Şöregel Peynircilik bilgilerini ve Şöregel Peynircilik ‘in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Şöregel Peynircilik ‘in uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Şöregel Peynircilik ‘den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Şöregel Peynircilik ‘in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

B) Şöregel Peynircilik ‘in, hizmetleri, bilgileri, Şöregel Peynircilik telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme değişiklikleri

Şöregel Peynircilik, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu üyelik Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, site ‘de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şöregel Peynircilik, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şöregel Peynircilik için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şöregel Peynircilik ‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şöregel Peynircilik ‘in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin feshi

İşbu üyelik sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Şöregel Peynircilik.com herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Şöregel Peynircilik, üyeler’ in işbu üyelik Sözleşmesi’ni ve/veya site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler, fesih sebebiyle, Şöregel Peynircilik ‘in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

A) Üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

B) site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi;

C) üyenin diğer üye ve/veya kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.